Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou aktualizované ke dni 22.5.2017 a platí do doby vydání nových obchodních podmínek.

Základní údaje o provozovateli obchodu on-line, umístěného na internetové adrese: www.potrebyprovinare.cz.

1. Obchodní společnost - dodavatel a provozovatel internetových stránek:

PRONECO,s.r.o., IČ: 469 94 645, DIČ: CZ 469 94 645
je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8819

2. Sídlo společnosti:

Klentnice, č.p. 78, PSČ 692 01

3. Adresa provozovny on-line obchodu:

Klentnice, č.p. 78, PSČ 692 01

4. Kontaktní údaje:

Tel.: 515 551 300
Fax: 519 323 031
E-mail: sekretariat@proneco.cz
www.proneco.cz
www.potrebyprovinare.cz

5. Bankovní spojení:

a) bezhotovostní platby, č.ú.: 2114705622/2700
účet vedený u: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608

Zahraniční platby:

Kód banky: 0002114705622
IBAN: CZ97 2700 0000 0021 1470 5622
SWIFT: BACXCZPP

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PRONECO, s.r.o., identifikační číslo: 469 94 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8819 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prdávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.potrebyprovinare.cz blíže viz shora uvedené základní údaje.

I.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

I.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

I.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

I.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek­­­.

I.6. Vymezení pojmů:

Prodávající - prodávajícím se rozumí vždy provozovatel obchodu on–line, tedy obchodní společnost PRONECO, s.r.o., IČ: 469 94 645,

Kupující - kupujícím se rozumí fyzická či právnická osoba, která uzavře prostřednictvím on-line obchodu smlouvu s prodávajícím,

Spotřebitel - spotřebitelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání,

Internetový obchod - Internetovým obchodem se rozumí e-shop provozovaný společností PRONECO,s.r.o., na internetových stránkách www.potrebyprovinare.cz.

Smlouva - veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s platným právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se neupravené vztahy těmito obchodními podmínkami, zejména občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb. v platném znění). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se jejich vztahy občanským zákoníkem. Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí dle z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, příp. dle z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1. Prodávající nabízí – prezentuje zboží na internetových stránkách www.potrebyprovinare.cz. Nabídka je pro kupujícího informativní a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ust. § 1732, odst.2., občanského zákoníku se nepoužije.

II.2. Nabídka prodávajícího je prezentována na jeho internetových stránkách tak, aby vždy bylo kupujícímu umožněno vybrat si druh, množství, cenu zboží a způsob jeho dodání a současně měl možnost vyplnit veškeré údaje v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je tak vyplnění všech předepsaných a povinných údajů a náležitostí o kupujícím jako je zejména jeho jméno, příjmení, adresa pro doručení zásilky, elektronická adresa pro doručení potvrzení atd. Uvedením neplaných či neúplných údajů příp. absence těchto údajů způsobí, že nedojde k uzavření smlouvy. Nabídka prodávajícího obsahuje i informace o nákladech spojených s balením zásilky, příp. informaci o dalších nákladech vč. způsobu dodání objednaného zboží. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje zadané kupujícím v objednávce považuje prodávající za správné. Proces ukončení elektronické objednávky je ukončen jejím řádným vyplněním a odesláním žádaných údajů prodávajícímu.

II.3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího, či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta i příslušná sazba daně z přidané hodnoty. Kupní smlouvu uzavřenou podle výše uvedených podmínek je možné změnit pouze písemným ujednáním smluvních stran. Písemně znamená i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změněné podmínky smlouvy v plné šíři odsouhlasí a potvrdí.

II.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství a druh zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to zpravidla elektronickou poštou.

II.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti a uzavřením kupní smlouvy, například náklady na internetové připojení, náklady na tf hovory ap., si hradí kupující sám, na svůj účet a kupující s tímto ujednáním souhlasí.

III. Cena zboží a platební podmínky

III.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) platba v hotovosti a to - v provozovně prodávajícího na adrese Klentnice č.p. 78 nebo při doručení zásilky tvz. dobírkou při přepravě

b) bezhotovostní platbou - kupující uhradí cenu zboží bezhotovostním převodem sjednané kupní ceny ze svého účtu na účet prodávajícího (2114705622/2700), příp. může vložit peněžní prostředky na účet prodávajícího v příslušné pobočce banky. Při bezhotovostní platbě je kupující vždy povinen uvádět variabilní symbol - variabilním symbolem se rozumí číslo objednávky. Splnění povinnosti k uhrazení kupní ceny (příp. i ceny za balení a přepravu) nastává okamžikem, kdy je sjednaná částka připsána na účet prodávajícího.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Není-li sjednaná kupní cena uhrazena do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, považuje prodávající smlouvu za zrušenou.

Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího, jak uvedeno v těchto obchodních podmínkách zálohu, či jinou obdobnou platbu předem. Tímto se prodávající svého práva nevzdává a může v ojedinělých případech tuto platbu po kupujícím předem požadovat.

III.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad (faktura, prodejka). Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je nedílnou součástí dodávaného zboží.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

IV.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

IV.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny on-line obchodu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2. obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

IV.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2. obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

IV.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Přeprava a dodání zboží

V.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI. Práva z vadného plnění

VI.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

VI.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které oprávněně kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na zboží prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VI.3. Ustanovení uvedená v čl. VI.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VI.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li kupující upozorněn na lhůtu kratší z důvodu trvanlivosti nabízeného zboží.

VI.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

VII.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VII.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VII.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: sekretariat@proneco.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VII.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

VIII.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

VIII.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

VIII.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

VIII.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

VIII.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VIII.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VIII.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VIII.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VIII.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Zasílání obchodních sdělení – doručování

IX.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Uživatelský účet

X.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

X.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

X.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

X.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

X.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

X.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XI.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XI.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XI.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

XI.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 16. 9. 2014.

Návrh formuláře k odstoupení od kupní smlouvy:


PRONECO, s. r. o.

č. p. 78

692 01 Klentnice


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy


Na Vašich internetových stránkách jsem si objednal zboží:
které jsem si i dne převzal a zaplatil za něho sjednanou kupní cenu.


S odkazem na uvedené v ustanovení § 1829 odstavec 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku Vám sděluji, že odstupuji od uzavřené kupní smlouvy z důvodu:

a současně vracím předmět prodeje:
k čemuž přikládám i účetní doklad o úhradě sjednané kupní ceny.


Zůstávám s pozdravem.


Kupující:


jméno a příjmení
bydliště